อะไรคิอ“อควา"

“อควา"ยินดีที่จะสร้างคุณภาพ และเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกอาชีพนี้

"อควา" ทำโครงการนี้เพื่อ ผู้ทำงานให้บริการทางเพศที่ต้องการเลิกอาชีพในเขตเมืองหรือเขตนอกเมืองเพื่อจุะได้มีโอกาศได้รับคำปรึกษาเป็นการส่่วนตัวสำหรับการช่วยเหลือต่อไป

“อควา" เป็นโครงการของรัฐที่ให้การสนับสนุน โดยผ่านกระทรวงสังคมสงเคราะหฺฺ์เพื่อครอบครัว ผู้สูงอายุสตรีและเด็ก ตั้งแต่เดิอนสิงหาคม ค.ศ 2021เป็นโครงการที่ใช้เวลา 3 ปี  โดยมีความร่วมมือระหว่างสมาคมเครือข่ายสตรีเพื่อการชีวิตการทำงานและกลุ่มทำงานสตรีของคริสต์จักรทางตอนเหนือ